EFT Level 1 – 2020


Kursus i Emotionsfokuseret Terapi (EFT)

Niels Bagge

Aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, EFT-trainer

22. – 25. september 2020

Roskilde, Institut for Emotionsfokuseret Terapi

I Institut for EmotionsFokuseret Terapi er vi glade for at kunne tilbyde dette 4-dages intensive kursus i emotionsfokuseret terapi (EFT) med EFT Trainer og supervisor Niels Bagge. Kurset er første del af Basic EFT Training ved International Society for Emotions-Focused Therapy (ISEFT). På kurset vil deltagerne få en grundlæggende indføring i den teori, metode og forskning, som er nødvendig for at arbejde effektivt med følelser i psyko­terapi. Deltagerne vil modtage dybtgående færdighedstræning gennem en kombination af korte foredrag, video og live-demonstrationer, case-diskussion og superviseret rollespil af praksis.

Emotion-Focused Therapy (EFT)

er en moderne humanistisk, evidensbaseret psy­ko­terapi, som integrerer personcentreret, gestalt, fokusering og andre oplevelses­orienterede terapier, samt narrative, psykodynamiske og eksisten­tialistiske elementer. EFT har vundet international anerkendelse gennem forskning og formidling af Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Rhonda Goldman, Sandra Paivio, Ladislav Timulak, Lynn Angus, Ueli Kramer og andre. Mere en 30 års psykoterapiudbytteforskning fra flere universiteter verden over har vist at EFT er effektiv overfor depression, angst, parforholdsproblemer, traumer, samt i metaanalyser vist sig lige så effektiv, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. EFT er på en amerikanske psykologforenings (APA) liste over evidensbaserede terapi, og der er gennem den amerikanske psykologforening publiceret en lang rækker bøger og video med EFT. Internationalt er EFT synligt repræsenteret i flere psykoterapiorganisationer bl.a. Society for Psychotherapy Research (SPR), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).

EFT integrerer:

 • en empatisk positiv anerkendende autentisk relationel tilgang
 • et fokus på følelser her og nu
 • markørguidede strategier til aktivering af terapeutiske emotionelle processer

Kursusbeskrivelse

Kurset starter med et overblik over emotionsteori i EFT. Dette giver indblik i følelsernes centrale rolle når vi er velfungerende og ved dys­funktion. Deltagerne vil blive trænet i øjeblik-til-øjeblik indlevelse i følelser gen­nem en empatisk validerende autentisk relation. Emotionel kropslig opmærk­som­hed med Eugene Gendlins Fokusering og skabelse af nødvendig arbejdsdistance med ”clearing a space” introduceres og trænes. Differentierede interventioner baseret på specifikke procesmarkører vil blive demonstreret og trænet: Fokusering, ”Syste­matic Evoca­tive Unfolding” og emotionsfremkaldende dialog mellem selv og imaginær anden i ”stole-idalog” og ”arbejde med tom stol”. Der vil blive vist video, som demon­stre­rer de evidensbaserede metoder til emotionel vurdering, emotionel case-formulering, udforskning af emotionelle køreplaner (emotion schemes), samt hvordan man kan arbejde med over­vældende følelser, over­raskende emotionelle reaktioner, emotionelle skader fra fortiden og selvkritik

Indhold

På kurset vil deltagerne få beskrevet, demonstreret og øvet en lang række målrettede effektive terapeutiske processer (terapeutiske opgaver), som:

 • Emotionsfokuseret empatisk udforskning ved emotionelt problem
 • Systematic Evocative Unfolding ved problematisk reaktion
 • Fokusering ved uklar følelse
 • Clearing a Space for overvældende følelser
 • Evokative imaginære dialoger ved kritisk split og udafsluttede emotionelle hændelser
 • Empatisk validering og selv-omsorg ved overvældet eller fortvivlet selv
 • Alliance reparation ved vanskeligheder i den terapeutiske relation

Som deltager på kurset vil du:

 • Træne personcentreret autentiske positivt anerkendende empatisk indlevelse og kommunikation, og emotionsfokuseret empatisk udforskning
 • Få indføring i EFT teori om psykiske funktion, dysfunktion og terapeutisk forandring, herunder lære om emotion schemes, identifikation af typer af følelser, emotionelle forandringsprincipper mm.
 • Få introduktion til EFT caseformulering, samt hvordan man kan arbejde med en række kliniske problemstillinger, som angst, depression, trumer, relationsproblemer mm.
 • Lære at arbejde specifikt med sorg, frygt, vrede og skam
 • Få indblik i forskning i emotionsfokuseret terapi og forskning, der støtter teorierne bag emotionsfokuseret terapi
 • Få demonstration og øve effektive emotionsfokuserede metoder som terapeut, klient og observatør

Kurset henvender sig til

psykologer, psykoterapeuter (MPF) og psykiatere med grundtræning i psykoterapi, og som ønsker at videreuddanne sig i EFT. Kurset indgår i akkreditering til Basic EFT Training ved ISEFT, under forudsætning af, at deltageren har forudgående basal træning i humanistisk psykoterapi, som også tilbydes hos IEFT. Læs mere om ISEFT akkreditering på www.ieft.dk

Litteratur

 • Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2004). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA
 • Greenberg, Leslie (2016) Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition, APA
 • Greenberg, Leslie & Goldman, Rhonda (ed.) (2019): Clinical Handbook of EMotion-Focused Therapy. APA

Akkreditering:

Kursus er akkrediteret som EFT Level 1 og del af Basic EFT Training ved ISEFT.

EFT Level 1 giver adgang til at deltage på EFT Level 2.

Akkreditering for hele Basic EFT Training sker ved ansøgning, hvor der også gives dokumentation for primær basal humanistisk psykoterapi træning, der er opnået inden kurset, eller i forbindelse med kurset, eller i særlige tilfælde ved dispensation efter kurset. IEFT tilbyder kurser i basal humanistisk psykoterapi. Se mere på www.ieft.dk

Download flyer

EFT L1-2020-flyer

Praktiske oplysninger

Undervisere: Niels Bagge, cand.psych, autoriseret psykolog, specialist og spervisor – EFT træner godkendt af International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)
Tid: 22.-25. september  2020 . Kl. 9.00 – 16.30
Sted: Institut for Emotionsfokuseret Terapi, Ringstedgade 10, Roskilde
Deltagere:
Psykologer, psykoterapeuter (MPF) eller psykiatere alle med basal (humanistisk) psykoterapitræning
Sprog:
Dansk
Pris
: 7.500 kr. incl. moms
Tilmeldingsfrist: 28.08.2020
Binding: Tilmeldingen er bindende efter den 28.08.2020
Yderligere information: mail@ieft.dk eller tlf. 20841884
Tilmelding:https://forms.gle/CzBtdZft1BEXAHe27

Underviser

Niels Bagge, cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog (1997) og specialist i psykoterapi (2003), supervisor i psykoterapi (2014). Certificeret EFT terapeut, supervisor og institutbaseret træner ved International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT). Uddannet hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University. Mere end 10.000 EFT terapier bag sig. Han tilbyder også kurser i foksuering, motivational interviewing, holotropic breathwork og mindfulness. Niels Bagge er stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) samt driver privatpraksis i Roskilde. Han har skrevet om EFT og givet præsentationer på konferencer og faglige selskaber. Medlem af en række nationale og internationale selskaber, samt medstifter af Dansk Carl Rogers Forum i 2002 og Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi I 2019.