Privatlivspolitik


Privatlivspolitik  – Nyhedsbreve og kursustilmelding

Vi værner om dine data.

Personoplysninger, opgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev og kurser, bliver alene anvendt til disse formål og bliver ikke videregivet til 3. part. Undtaget fra dette er undervisere og øvrige kursister, som alle modtager en deltagerliste op til kurset. Vi beder kun om de nødvendige data for at kunne sende dig nyhedsbrev eller administrere og planlægge et kursus bedst muligt. Har du tilmeldt dig et kursus, er du ikke også automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev, det kræver et særskilt samtykke. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev via din tilmeldingsmail eller ved at sende en mail til mail@ieft.dk

www.ieft.dk bruger ikke cookies Dvs. der sker ingen registrering af dig, ligesom der ikke lægges cookies på din computer.

Alle data indhentes via google og opbevares efterfølgende hos Google samt i kopi på en sikker server hos Institut for EmotionsFokuseret Terapi. Der indhentes alene almindelige personoplysninger.

Dataansvarlig: Niels Bagge, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. Tlf. +45 20841884. mail@ieft.dk

Dataopbevaring: Vi behandler dine personoplysningerne i nødvendigt omfang, så længe du ikke har frameldt dig vores nyhedsbrevstjeneste. Information indhentet i forbindelse med et kursus gemmes på ubestemt tid, så du kan anmode om et erstatningskursusbevis, hvis det udleverede bliver borte, samt for at kunne dokumentere dit niveau af uddannelse i forbindelse med certificering hos IEFT og IsEFT

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os), du har ret til at klage til Datatilsynet.

Roskilde 23.05.2018

Niels Bagge

Privacy Policy – Newsletters and course enrollment

We cherish your data

Personal information, given in connection with registration for newsletter and courses, is used solely for these purposes and is not passed on to third party. Excluded from this are teachers and other students who all receive a list of participants up to the course. We only ask for the necessary data to be able to send you a newsletter or manage and plan a course in the best possible way. If you have signed up for a course, you are not also automatically registered for our newsletter, it requires a separate consent. You can always unsubscribe from our newsletter via your registration email or by sending an email to mail@ieft.dk

www.ieft.dk does not use cookies ie there is no registration of you, and no cookies are added to your computer.

All data is collected via google and subsequently stored with Google as well as in a copy on a secure server at the Institute for Emotion Focused Therapy. Only ordinary personal data are obtained.

Data controller: Niels Bagge, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. Tel. +45 20841884. mail@ieft.dk

Data storage: We process your personal data as necessary, as long as you have not unsubscribed from our newsletter service. Information obtained in connection with a course is stored indefinitely so that you can request a replacement course certificate if the dispatcher disappears, and to document your level of education in connection with IEFT and IsEFT certification

Your Rights and Disclaimer: You have the right at any time to request access to, rectification, deletion, limitation of the processing of your personal data and the right to data portability (export of the automatically processed personal information you provided to us) you has the right to complain to the Data Inspectorate.

Roskilde 23.05.2018

Niels Bagge