Tilmeldingsbetingelser


Tilmelding

Tilmelding til en aktivitet (foredrag, kursus, uddannelse, mm) sker elektronisk på blanketter i Google Forms. Betingelser for tilmeldingen er beskrevet i opslag på hjemmesiden, samt i tilmeldingen. Der er betingelser for tilmelding, bekræftelse, binding, venteliste, betaling, afmelding, ændring og aflysning, samt for persondatapolitik.

Når tilmeldingen er bekræftet på mail, er man optaget på kurset, uddannelsen eller mødet.

Tilmeldinger har en bindingsdato, hvor efter tilmeldingen er bindende, når man er bekræftet optaget på kurset. Det betyder at kursusgebyret ikke bliver ikke refunderet efter denne dato, og at evt. ikke indbetalt kursusgebyr skal indbetales, når man er bekræftet tilmeldt og bindingsdatoen er passeret. Det betyder at man kan være bindende tilmeldt før man har betalt, og dermed er bundet til betaling.

Venteliste

Hvis der ikke er plads på en aktivitet (foredrag, kursus, uddannelse, mm) kan man blive optaget på venteliste. Man er ikke bundet af tilmelding, når man er på venteliste.

Betaling

Efter tilmelding fremsendes faktura med betalingsoplysninger anført, samt betalingsfrist.

Betaling foregår til det angivne bankkontonummer, som er anført i opslaget.

Der kan også indbetales med Mobilpay. Ved indbetaling angives fulde navn og fakturanr.

Alle kurser til er pålagt moms. Priserne er angivet med moms med mindre andet er angivet.

Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Afmelding og ændring i tilmelding

Afmelding og ændring kan kun ske skriftligt på mail til mail@ieft.dk

Ved afmelding før aktivitetens bindingsdato aftales om aktivitetens gebyr tilbagebetales eller overføres til en fremtidig aktivitet deltageren ønsker.

Ved afmelding efter bindingsdatoen er afmeldingsgebyret 100 % aktivitetens gebyr. Hvis det er muligt at erstatte tilmeldingen med en anden persons tilmelding (f.eks. fra venteliste), kan aktivitetens gebyr tilbagebetales. Der er ingen grunde (sygdom, transport, vejr etc.), som kan ophæve binding af en tilmelding efter bindingsdatoen.

Aflysning eller ændringer

IEFT forbeholder sig ret til at kunne aflyse eller ændre en aktivitet indtil dagen før. IEFT er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

I tilfælde af underviser ikke kan møde f.eks. pga sygdom eller andet, så vil IEFT forsøge at finde en tilsvarende kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil aktiviteten blive flyttet til en ny dato. Såfremt deltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden, som er godkendt af IEFT. Hvis dette ikke er muligt, vil deltageren kunne flytte til næstkommende aktivitet, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. IEFT er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse. Hvis der ikke inden for et år er en tilsvarende aktivitet vil gebyret for aktiviteten tilbagebetales.

IEFT kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer ) flytte datoen for en aktivitet (foredrag, kursus, uddannelse, mm) eller flytte undervisningsstedet frem til selve datoen for aktivitetens afholdelse. Såfremt deltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden, som kan accepteres af IEFT. Hvis dette ikke er muligt, vil deltageren kunne flytte til næstkommende aktivitetsdato, hvor denne er garanteret en plads. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. IEFT er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse. Hvis der ikke inden for et år er en tilsvarende aktivitet vil gebyret for aktiviteten tilbagebetales.


Registration conditions

Registration

Registration for an activity (lecture, course, training, etc.) is done electronically in Google Forms. Conditions for registration are described in notices on the website, as well as in the registration. There are conditions for registration, confirmation, binding, waiting list, payment, deregistration, change and cancellation, as well as for personal data policy.

Once the registration has been confirmed by e-mail, you are admitted to the course, training or meeting.

Registrations have a binding date, after which registration is binding, once you have been confirmed admitted to the course. This means that the course fee will not be refunded after this date, and that any non-paid course fee must be paid when you have confirmed registration and the binding date has passed. This means that you can be bindingly registered before you have paid, and thus be bound to pay.

Waiting list

If there is no place for an activity (lecture, course, education, etc.) you can be placed on a waiting list. You are not bound by registration when you are on the waiting list.

Payment

After registration, an invoice will be sent with payment information stated, as well as payment deadline.

Payment is made to the specified bank account number, which is stated in the notice.

Payment can also be made with Mobilpay. When paying, state full name and invoice number.

All courses are subject to VAT. Prices are stated with VAT unless otherwise stated.

If the payment deadline is exceeded, a fee of DKK 100 excl. VAT + 2% of the payment amount per. exceeded month.

Unsubscribe and change in registration

Unsubscribe and change can only be done in writing by email to mail@ieft.dk

By unsubscribing before the activity’s binding date, it is agreed whether the activity’s fee will be refunded or transferred to a future activity the participant wants.

If you unsubscribe after the binding date, the unsubscribe fee is 100% of the activity fee. If it is possible to replace the registration with another person’s registration (eg from waiting list), the activity fee can be refunded. There are no reasons (illness, transport, weather, etc.) that can cancel binding of a registration after the binding date.

Cancellation or changes

IEFT reserves the right to cancel or change an activity until the day before. IEFT is not liable for any expenses incurred by the student in this connection.

In case the teacher can not meet e.g. due to illness or something else, the IEFT will try to find a similarly qualified teacher. If this is not possible, the activity will be moved to a new date. If the participant is prevented from attending the new date, he or she may, free of charge, transfer his / her seat to another person approved by the IEFT. If this is not possible, the participant will be able to move to the next activity, where this is guaranteed a place on the team. The original invoice and the payment terms for it will be maintained. IEFT is not liable for any expenses incurred by the student in this connection. If there is no similar activity within a year, the fee for the activity will be refunded.

In case of force majeure (including epidemics, quarantines / isolations), the IEFT may move the date of an activity (lecture, course, training, etc.) or move the teaching site to the actual date of the activity. If the participant is prevented from attending the new date, he or she may, free of charge, transfer his / her seat to another person who can be accepted by the IEFT. If this is not possible, the participant will be able to move to the next activity date, where this is guaranteed a place. The original invoice and the payment terms for it will be maintained. IEFT is not liable for any expenses incurred by the student in this connection. If there is no similar activity within a year, the fee for the activity will be refunded.